Kraft kagyz haltalarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

Kagyz kagyz materiallary bilen gaplanan önümler gawun tohum haltalary, süýji torbalary, kofe haltalary, eliňizden tutýan tort torbalary, resminama haltalary, öý haýwanlary üçin torbalar we popkorn haltalary ýaly durmuşymyzda gaty ýygy duş gelýär.
Soňky iki ýylda dünýäde "anti-plastmassa" ýeliň ýaýramagy bilen, kraft kagyzy bilen gaplanan önümler sarp edijileriň arasynda has meşhur boldy we kraft kagyzy has köp kärhananyň önüm gaplamasy üçin ilkinji saýlama boldy.Hatda “Makdonalds”, “Nike”, “Adidas”, “Samsung”, “Huawei”, “Xiaomi” we ş.m. ýaly uly markalar plastik söwda haltalaryny çalyşmak üçin ýokary hilli kagyz haltalaryny ulanyp başladylar.Kraft kagyz haltalarynyň sarp edijiler we dilerler tarapyndan beýle gowy görülmeginiň sebäbi näme?
Kraft kagyzynyň adatça üç reňkdigini bilýäris, biri goňur, ikinjisi açyk goňur, üçünjisi bolsa ak reňkde.

Kagyz kagyz haltalarynyň artykmaçlyklary:
1. Kraft kagyz haltalarynyň daşky gurşawy.Häzirki wagtda daşky gurşawy goramaga has köp üns berilýär, kagyz kagyzy zäherli we tagamsyz, tapawudy, kagyz kagyzy hapalanmaýar we gaýtadan ulanylyp bilner.
2. Kraft kagyz haltalarynyň çap edilişi.Kraft kagyzyň aýratyn reňki onuň häsiýetlidir.Mundan başga-da, kagyz sumkasy doly sahypaly çap edilmegine mätäç däldir, diňe ýönekeý setirler önümiň nagşynyň gözelligini görkezip biler we gaplamagyň täsiri plastmassa gaplamadan has gowudyr.Şol bir wagtyň özünde, kagyz kagyz sumkasynyň çap bahasy ep-esli azalýar we gaplamanyň önümçilik bahasy we önümçilik sikli hem azalýar.
3. Kraft kagyz haltalarynyň gaýtadan işleniş aýratynlyklary.Gysgaldylan film bilen deňeşdirilende, kraft kagyz sumkasy belli bir ýassyk ýerine ýetirijiligine, damja garşy ýerine ýetirijiligine, has berkligine we önümi gaýtadan işlemegiň mehaniki böleklerine goşma gaýtadan işlemek üçin amatly ýassyk öndürijiligi bar.

Kraft kagyz haltalarynyň kemçilikleri:
Kagyz kagyz haltalarynyň esasy kemçiligi, suw bilen ýüzbe-ýüz bolup bilmezligi.Suw bilen gabat gelýän kagyz kagyzy ýumşadylýar we ähli kagyz sumkasy suw bilen ýumşadylýar.
Şonuň üçin sumkanyň saklanýan ýeri şemalladylmaly we gurak bolmaly, plastik paketlerde bu problema ýok..Başga bir kemçilik, eger kagyz sumkasy baý we näzik nagyşlar bilen çap edilmeli bolsa, bu netijä gelmez.Kraft kagyzynyň üstü birneme gödek bolany üçin, kraft kagyzyň ýüzüne syýa çap edilende deň däl syýa bolar.Şonuň üçin plastmassa gaplaýyş haltalary bilen deňeşdirilende, plastmassa gaplaýyş haltalarynyň çap nagyşlary birneme näzikdir.Hongming Packaging, gaplaýyş sumkasyna gaplanan zatlar suwuk bolsa, gaplaýyş materialy kagyzdan ýasalmaly däldir diýip hasaplaýar.Elbetde, kagyz kagyzy ulanmaly bolsa, kagyzyň suwuk degmeginden gaça durýan laminasiýany ulanmagy maslahat beriň.


Iş wagty: 21-2022-nji sentýabr