Customörite iýmit kagyz haltalarynyň peýdalary näme?

Satyn alanyňyzda gereksiz pul ýitirilmegine sebäp boljak azyk kagyz haltalary hakda henizem hemmeleriň ýeterlik bilmeýändigine ynanýaryn;gaplanan önüm suwuk bolsa, adaty kagyz haltalary ulanyp bolmaz.Müşderiniň isleglerine görä, silikon ýagly kagyzy ulanmaň, çyglylygy barlamak üçin örtülen kagyzy ulanyň.Iýmit kagyz haltalary çykdajylary tygşytlap, şol bir täsire ýetip biler.Güýçli bazar bäsleşiginde, müşderileriň isleglerine çuňňur düşünmek, müşderiler üçin pikir etmek we müşderilere çykdajylary azaltmak we bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmak üçin öz tejribämizi ulanmalydyrys.

Häzirki wagtda durmuşyň çaltlaşmagy bilen köp sarp edijiniň nahar bişirmäge wagty we güýji ýok, şonuň üçin çalt nahar restoranlaryna barha köp adam gelýär.Elbetde, bu restoranlar azyk kagyz haltalaryndan hem aýrylmazdyr.Sarp edijileri amatly üpjün etmek üçin azyk kagyz haltalary dürli çalt naharlar üçin gaplaýyş haltalaryna öwrüldi we dürli görnüşli çalt naharlaryň gaplanylmagy üçin azyk kagyz haltalary gerek.Şol bir wagtyň özünde, gowy iýmit kagyz haltalary diňe bir ýokary öndürijilige eýe bolmak bilen çäklenmän, eýsem uzak möhletleýin ösüşde sarp edijileriň dürli zerurlyklaryny hem kanagatlandyryp, durmuşymyza uly amatlylyk berýär.Häzirki wagtda azyk kagyz haltalarynyň köpüsi kraft kagyzdan ýasalýar.Çig mal, azyk kagyz haltalarynyň az bölegi ak kagyzy ulanýar.Syýa ýaşyl we sagdyn, howpsuz we ygtybarly iýilýän suw esasly syýa kabul edýär.

Adamlaryň ýaşyl ekologiýa taýdan arassa düşünjesi kem-kemden artýarka, azyk kagyz haltalarynyň ähmiýetini barha köp adam bilýär.Şonuň üçin azyk kagyz haltalary geljekde gowy ösüş perspektiwalaryna eýe bolar.Iýmit derejeli kagyz haltalarynyň özleşdirilen täsiri nukdaýnazaryndan kremniý kalsiý karbonatdan ýokarydyr.Diňe kremniý karbonaty kremniden has gowy dadyp görüň.Antioksidantlar, adatça, belli bir tagamly fenolik zatlardyr.Iýmit kagyz haltalary ýuwaş-ýuwaşdan iýmit önümleriniň gaplanyşynyň söýgüsine öwrüldi, sebäbi ak hapalanma ýok we kärhanalar önümleriň mahabatlandyrylmagyna täsir edip biljek, şeýle hem kraft kagyzlarynda ajaýyp nagyşlary çap edip bilýän gaplamalarda öz LOGO-ny düzüp bilýärler.Iýmit kagyz haltalary üçin özüňiz düzmeli bolsaňyz, Ruian Hongming Packaging and Printing Co. Ltd.


Iş wagty: 21-2022-nji sentýabr