Näme üçin has köp marka gaplaýyş torbalary, kagyz kagyz sumkalaryny ulanyp başlaýar?

Birnäçe ýyl ozal meşhur söwda merkezine eşik, balak we aýakgap satyn almak üçin baranymyzda, söwda gollanmasy tarapyndan gaplamak üçin ulanylýan sumkalaryň esasan plastmassadygyny bilmelidiris.Kraft kagyz sumkasyny ulanyp, näme bolýar?

1. Ekologiýa taýdan arassa materialyň täze görnüşi hökmünde, kagyz haltalary aňsat çüýremek we gaýtadan işlemek artykmaçlyklaryna eýedir.Halkara kärhana hökmünde kagyz haltalaryny saýlamak, sosial daşky gurşawy goramak tendensiýasyna laýyk gelmelidir.
2. Kagyz haltalary, beýleki kagyz haltalary bilen deňeşdirilende (ak karton haltalar, gara karton haltalar, ýörite kagyz haltalary) has arzan häsiýetlere eýe.Çalt moda markasy kärhanasy hökmünde iň ýokary çykdajylara gözegçilik etmek hemişe birinji orunda durýar..
3. Bahasy nukdaýnazaryndan çalt moda kompaniýalary bilen lýuks pudagynyň arasyndaky iň uly tapawut kagyz haltalarynyň peýda bolmagydyr.ZARA-nyň üstünligi, stilleriň çalt üýtgemegi, esasy bäsdeşlik ukybydyr, bu ýerde gözleg üçin köp pul tölemeli.Zara kagyz sumkasy diňe götermek üçin amatly funksiýa bolup görünýär we tehniki talaplar gaty pes.Köplenç ýönekeý monohrom çap etmek öz maksadyna doly ýetip biler we kagyz kagyz sumkasy monohrom çap etmegiň iň amatly kombinasiýasydyr.

Munuň tersine, dürli amallary şeýle bir çylşyrymly welin, sizi başyňyza öwürýän kaşaň senagat, kaşaň kagyz haltalary bilen bu amallara ýetip bolmaýar.
Şonuň üçin Zara kraft kagyz söwda haltalaryny ulanýar diýip pikir edýärin.
Aslynda, içerki kompaniýalaryň hem Anta, Li Ning we ş.m. ýaly kagyz haltalaryny ulanýandygyny gördük.
Bir tarapdan, kagyz sumkasy daşky gurşawy goramak çagyryşyna jogap berýär, beýleki tarapdan, müşderiler üçin hem seredilýär.Plastik halta bilen deňeşdirilende, kagyz sumkasynyň hili has gowy we gaýtadan işlemegiň sany has köp bolmaly.


Iş wagty: 21-2022-nji sentýabr